NAJLEPSZE CENY BALATONU!!!
Dokonaj wstępnej rezerwacji wynajęcia do 31 marca i dostaniesz 25% rabatu!
    Dodatkowe rabaty      CENNIK     Standardowe Klauzule Umowne
NAJLEPSZE CENY BALATONU!!!

Ogólne Warunki Umowy


Ogólne Warunki Umowy
- Na wynajem małych, rekreacyjnych statków żaglowych nad Balatonem -

Niniejsza umowa “Ogólne Warunki Umowy” (dalej OWU,) została nawiązana pomiędzy:
 
Firmą EASTCRAFT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Filia: 8174 Balatonkenese, Kikötő utca 2-4. KRS.:13-09-128535, NIP.:14752126-2-13, Nr konta bankowego: 10700567-49609703-51100005, reprezentowaną przez: Rozálię Helmeczi Dyrektor zarządzający, nazwa spółki dalej: EASTCRAFT),
- a nazwisko najemcy statku:…………………...………….………………………………………,
Adres :…………… …… ..……..…………………………………………………….., 
nazwisko matki:……………………………………………………………., nr dowodu osobistego/paszportu:……………..……………....),
 
-który jest określony w Umowie Wynajmu Statku jako Najemca, mogący być osobą fizyczną lub osobą prawną reprezentującą jakąś spółkę, na następujących warunkach:

Przedmiot umowy: mały(e) statek(statki) żaglowy(e) będące własnością lub eksploatowane przez firmę EASTCRAFT).
Baza wynajmu statków lub przystań zwrotu: Balatonkenese, Kenese Marina-Port

I. Ogólne warunki wynajmu
• EASTCRAFT wynajmuje statki w dwóch opcjach:
1. Wynajem statku bez zapewnienia kapitana (skippera).
2. Wynajem statku z zapewnieniem kapitana.
 
• Wynajem statku może być dokonany w dwóch celach:
1. Żeglarstwo rekreacyjne
2. Zawody żeglarskie
 
Zawody żeglarskie to każda impreza lub losowo organizowane żeglarstwo grupowe, w ogłoszeniach których użyto słów „zawody”, „regatta” lub ich synonimy, oraz imprezy na których statki współzawodniczą ze sobą na wyznaczonym na wodzie torze według ścisłych reguł lub statek bierze udział w rejsie jako nie rejestrowany zawodnik na wyznaczonym torze wyścigowym (np.: Kékszalag/Niebieska Wstążka, Pünkösdi Regatta/Regaty Zielone świątki).
Statki na cele rekreacyjne i na zawody wypożyczane są w różnych cenach z powodu różnego stopnia ryzyka. Najemca w prośbie o ofertę cenową, ale najpóźniej przed rozpoczęciem wynajmu (przed przejęciem statku) zobowiązany jest poinformować EASTCRAFT o celu i sposobie wykorzystania statku. Jeśli najemca informuje EASTCRAFT w dniu rozpoczęcia wynajmu, że zamiast celów rekreacyjnych zamierza wykorzystać jacht do celów sportowych, może on zostać wydany tyko po uprzednim uregulowaniu różnicy cenowej pomiędzy opcjami. W przeciwnym przypadku zaliczka nie zostanie zwrócona a statek nie zostanie wydany.
EASTCRAFT upoważniony jest do skontrolowania w trakcie wynajmu sposobu wykorzystania statku. Ponieważ jachty wyposażone są w satelitarny system monitoringu, można obiektywnie udowodnić udział w zawodach żeglarskich. Jeśli zostanie udowodnione, że w przeciwieństwie do rezerwacji, statek został wykorzystany w celu wzięcia udziału w zawodach zamiast do celów rekreacyjnych, stanowi to bezpośrednie naruszenie umowy i EASTCRAFT ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy wynajmu. Wpłacona kwota za wynajem i kaucja nie zostają w takim przypadku zwrócone. Najemca nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do EASTCRAFT z powodu materialnych i niematerialnych strat wynikających z powstałej sytuacji.

• EASTCRAFT zapewnia, że wynajęty(e) statek(statki) zostaje(ą) zaopatrzone w kartę rejestru, dziennik pokładowy, certyfikaty ubezpieczeniowe oraz wymagane przez prawo wyposażenie bezpieczeństwa i ratownictwa (według listy przedmiotów wyposażenia nr 4 Rozporządzenia KÖVIM 2/2000 (VII.26).
 
• Przedmioty wyposażenia statków – przedmioty inwentaryzacji – wymienione są w znajdującym się na jachcie załączniku nr 2: “Lista przedmiotów wyposażenia statku”, na którego podstawie odbywa się również przejęcie i zwrot statku.
• Na statku znajduje się instrukcja obsługi w języku węgierskim, mapa przystani Balatońskich, oraz podręcznik zawierający informacje konieczne do prowadzenia ruchu wodnego.
• Możliwe jest zaparkowanie na znajdującym się na terenie portu parkingu zamkniętego jednego samochodu osobowego przypadającego na jeden statek. Podczas rejestracji należy podać ilość wymaganych miejsc na parkingu i za dalsze miejsca należy z góry dokonać opłaty za parking według obowiązującej taryfy dziennej.
• Korzystanie z usług portowych: woda pitna, prąd elektryczny, telewizja kablowa pobierana na molo, łazienka, WC, oraz usługi dodatkowe odbywa się według aktualnego regulaminu usług portowych.
• Za korzystanie ze znajdującej się na terenie portu bazowego plaży i centrum wellness nie pobierana jest osobna opłata.
• Bilety wejściowe do obiektów wellness znajdujących się na terenie hotelu wydaje bezpłatnie nasze biuro portowe.
• EASTCRAFT posiada odpowiednie ubezpieczenie floty - CASCO i obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności na pokrycie szkód wynikających z wypadków i błędów manewrowych.
• EASTCRAFT stara się rozwiązywać naprawy szkód, koszty wkładu własnego przede wszystkim z kaucji.
• Ubezpieczenie CASCO nie pokrywa strat powstałych na skutek nieprawidłowego korzystania i innych strat poniesionych na skutek czynu umyślnego (patrz punkt 5). Takim zdarzeniem może być na przykład: umyślne spowodowanie szkody, awanturowanie się i inne poczynania chuligańskie powodujące szkody, jak również wpadnięcie przedmiotów wyposażenia do wody.
• Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie straty lub szkody, które nie są objęte przez polisę ubezpieczeniową a szkoda powstała w sposób uzasadniony w trakcie trwania wynajmu lub ubezpieczenie CASCO pokrywa szkody, ale wkład własny przekracza wypłacaną kwotę kaucji.
• Po przejęciu jachtu Najemca ponosi koszty cumowania w przystaniach innych niż należące do BAHART, koszty usług portowych, paliwa i innych potrzebnych materiałów. Opłaty za cumowanie w portach BAHART zostaną zwrócone przy oddaniu statku na podstawie faktury VAT, którą należy przekazać menadżerowi floty EastCraft. Faktury za cumowanie należy wystawić na następujący adres:
8174 Balatonkenese, Kikötő utca 2-4.Tylko w tym przypadku
• Opłaty za niektóre usługi mogą się zmieniać w zależności od okresów wynajmu. Z cenami usług i ich dokładnych warunkach Najemca może się zapoznać na stronie http://www.eastcraft.hu/foglalas/artablazat.
• Jeśli podczas okresu wynajmu konieczna byłaby naprawa statku, w każdym przypadku zleca ją na własny koszt firma EASTCRAFT, niezależnie od tego, w jakim porcie znajduje się statek. EASTCRAFT nie ma obowiązku zwrotu kosztów napraw wykonanych przez Najemcę.
• EASTCRAFT zwraca uwagę Najemcy, że na czas korzystania ze statku nie zapewnia ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem bagażu od zagubienia przedmiotów osobistych przechowywanych na statku i kradzieży z samochodu przechowywanego na parkingu. Takie ubezpieczenie nie jest częścią usługi wynajmu statku. 
 
II. Użytkowanie statku, eksploatacja
EASTCRAFT przy wynajmie statku, a następnie podczas całego okresu wynajmu zakłada, że prowadzący statek (na podstawie okazanej odpowiedniej legitymacji żeglarskiej) posiada pełną wiedzę na temat obowiązujących Przepisów ruchu wodnego.
Niezgodne z przeznaczeniem użycie statku uważane jest za naruszenie umowy, co pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie umowy. W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy należy przerwać wynajem statku, pełną sumę wynajmu oraz wszelkie powstałe na statku szkody, które nie są pokrywane przez ubezpieczenie (np. wkład własny, umyślnie spowodowane szkody) Najemca zobowiązany jest zapłacić firmie EASTCRAFT.
 
 
II.1 Ogólne warunki eksploatacji
 
• Przeznaczenie statku: mały statek żaglowy
• Obszar użytkowania: Balaton
• Przedmiot wynajmu można przejąć wyłącznie na podstawie ważnej (obopólnie zaakceptowanej) umowy o wynajem.
• Najemca zobowiązany jest przyjąć na piśmie, bez zastrzeżeń umowę OWU regulującą warunki wynajmu, Umowę o wynajem i Listę przedmiotów wyposażenia statku (inwentaryzację).
• Statek odpowiada standardom technicznym wymaganych na Balatonie. Jako łódź motorowa może być użyty tylko według zasad transportu wodnego!
• Podczas trwania okresu wynajmu opłata zawiera jedną godzinę użytkowania motoru dziennie wraz z kosztami paliwa. Przy zwrocie statku maksymalna ilość godzin pracy silnika wynosi = Ilość dni wynajmu x 1 godzina. Po przekroczeniu tego limitu Najemca zobowiązany jest opłacić dodatkowe godziny pracy silnika w wysokości 5.000,- HUF + VAT za każdą roboczogodzinę.
• Wzbronione jest Najemcy opuścić system wodny Balatonu, wyjąć statek z wody lub w inny sposób odtransportować z systemu wodnego.
• Statek można oddać w najem tylko w przypadku, gdy Najemca zapewni przynajmniej jedną osobę z uprawnieniami kapitana i 1 doświadczoną osobę ze stażem jako załoga.
• Najemca zobowiązany jest przestudiować i nauczyć się wszystkich materiałów przekazanych mu przez firmę EASTCRAFT, dotyczących odpowiedniej eksploatacji statku i warunków panujących na obszarze wodnym.
• Najemca nie może przekazać dalej, pożyczyć lub oddać statku do użytku osobie trzeciej bez pisemnej zgody firmy EASTCRAFT. W umowie o wynajem należy zaznaczyć, jeśli podczas okresu wynajmu kilka osób upoważnionych będzie do sterowania statkiem. W takim przypadku każda z wyznaczonych do sterowania osób musi przedstawić dokument tożsamości i legitymację uprawniającą do sterowania jachtem.
• Jeśli statek spowoduje wypadek lub szkodę, Najemca zobowiązany jest zgłosić się do najbliższych Władz Portowych z prośbą o wyjaśnienie okoliczności wypadku i spowodowanych szkód i sporządzić pisemne sprawozdanie, protokół, informując jednocześnie w jak najkrótszym czasie (maksimum 2 godziny) firmę EASTCRAFT! Jeśli z powodu zaniedbania zgłoszenia w terminie powstania szkody firma ubezpieczeniowa odmówi wypłacenia odszkodowania, całkowity koszt wyrządzonej szkody musi zapłacić Najemca!
• Najemca zobowiązany jest zgłosić każde uszkodzenie powstałe podczas okresu wynajmu, które ma wpływ na użytkowanie statku a jego naprawa wymaga ewentualnych przygotowań. Za szkody wynikłe z opóźnionego zgłoszenia odpowiada Najemca i zobowiązany jest ponosić związane z tym koszty. Jeśli Najemca zatai uszkodzenia, które zagrażają bezpieczeństwu życia lub majątku, EASTCRAFT może wszcząć przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Za eksploatowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się zwłaszcza:
a) Nieprzestrzeganie zasad zawartych w OWU i Umowie o Wynajem Statku.
b) Naruszenie zasad Regulaminu Żeglugi.
c) Nieprzestrzeganie obowiązującego porządku portowego.
d) Żegluga/sterowanie statkiem pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków, leków odurzających.
e) Współzawodnictwo lub udział w zawodach, jeśli ten fakt Najemca zatai przed firmą EASTCRAFT.
f) Szkolenie żeglarskie lub działalność o celu edukacyjnym, jeśli nie istnieje osobna umowa dotycząca takiej działalności.
g) Holowanie innego pojazdu wodnego (z wyjątkiem sytuacji awaryjnej).
h) Jeśli Najemca przekroczy określoną w Umowie wynajmu statku ilość miejsc (łóżko/ilość pasażerów), lub przebywające na statku osoby nie widnieją na liście pasażerów zawartej w umowie o wynajem.
i) Jeśli statek i pomieszczenia portu wyznaczone do wspólnego użytku nie są używane zgodnie z przeznaczeniem, jeśli naruszane są prawa i słusznych interesów innych użytkowników.
j) Jeśli Najemca poprzez używanie niezgodnie z przeznaczeniem zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń powoduje uszkodzenie wyposażenia, umeblowania (np.: plamy atramentowe; zadrapania; nieodpowiednie używanie obuwia; brudzenie narzuty na łóżko, pościeli).
k) Jeśli na pokład wnoszone są chemiczne środki żrące i/lub wybuchające inne niż gospodarcze.
l) Jeśli palenie tytoniu nie odbywa się w wyznaczonym na statku miejscu (cokpit), ale w kabinach.
m) Jeśli Najemca opuści port podczas sztormu powyżej 6 stopnia w skali Beauforta.
n) Jeśli na statku powstanie niemożliwe do naprawy uszkodzenie lub któraś z głównych części, jak silnik, żagle, maszt, pompa zęzowa, konstrukcja kotwicy, olinowanie, światła nawigacyjne, kompas i wyposażenie ratunkowe nie znajduje się w odpowiednim stanie lub nie ma wystarczającego zapasu paliwa, ogólnie mówiąc, jeśli warunki atmosferyczne, stan statku i załogi oraz kombinacja tych czynników zagrażają bezpieczeństwu statku.
o) Wtedy, gdy jest to konieczne, powierzchnia żagli nie zostaje zmniejszona do wielkości zapewniającej bezpieczne i wygodne żeglowanie i powoduje zbytnie napięcia i zbyt dużą siłę działania na maszt i ożaglowanie.
p) Jeśli żegluje się nocą bez zastosowania świateł nawigacyjnych i dostatecznej liczby osób pełniących wartę na pokładzie.
q) Jeśli nie powiadomi się eksploatatora statku o wypadku, zdarzeniu powodującym powstanie szkody, usterkach i/lub jakiejkolwiek niepokonalnej przeszkodzie telefonicznie na jakikolwiek numer kontaktowy, lub wysyłając sms pod numer: (+36-30) 333-7-333.
 
 
II.2 Użytkowanie statku podczas sztormu
 
Statek(statki) w pełni odpowiadają warunkom bezpieczeństwa określonym na Balaton, jest(są) więc bezpieczny(e) również podczas sztormu, ale podczas nie profesjonalnego użytkowania mogą powstać w kadłubie, silniku, olinowaniu lub żaglach uszkodzenia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i/lub statku.
W ramach umowy pod zwrotem „ostrzeżenie przed sztormem” rozumiemy sygnały widoczne od strony wody z urządzeń świetlnych umieszczonych na brzegu Balatonu przez Krajowy Instytut Meteorologiczny (OMSZ) oraz znajdująca się na stronie internetowej OMSZ prognoza pogody oznaczająca zbliżające się sztormy.
• Obowiązkiem kapitana statku jest śledzenie prognozy sztormowej i prognozy pogody (na stronie http://www.eastcraft.hu/balatoninfo/idojaras; www.met.hu; lub w biurze kapitanatu portu).
• W przypadku siły wiatru przekraczającej 6 stopień w skali Beauforta wzbronione jest używanie statku. W przypadku sztormu przekraczającego 6 stopień w skali Beauforta należy opuścić otwarte wody i schronić statek w najbliższym porcie lub odpowiednio zakotwiczyć na otwartej wodzie i zamknąć otwory okienne i drzwiowe statku. Nie wolno wypływać z portu, jeśli prognoza pogody lub przyrządy statku wskazują poniższe, lub wyższe od nich wartości siły wiatru. 
 
Wartości odniesienia:
B°6 = 25-27 węzłów = 40-50 km/h = 25-31 mp/h = 10,8-13,8 m/s
Silny wiatr Duże fale miejscami z grzywaczami.
 
• W czasie żeglowania przy wartości przekraczającej 5 stopień skali Beauforta OBOWIĄZUJE stosowanie kamizelek ratowniczych przez wszystkie osoby przebywające na statku!
• Wzbronione jest pozostawienie statku na kotwicy lub w porcie bez ochrony przeciw falom (rozumiejąc przez to przystanie z jednym molem, silnie falującą część blisko wejścia do portu z dwoma molami) bez opieki i nadzoru.
• Jeśli któregokolwiek dnia trwania wynajmu siła wiatru osiągnie lub przekroczy wartość 6 stopni w skali Beauforta przynajmniej w 50 % godzin dziennych, gdy Najemca nie może opuścić portu, dlatego jako rekompensatę może otrzymać dodatkowo 1 dzień wynajmu, który może wykorzystać w ustalonym z góry terminie poza okresem aktualnego wynajmu.
W przypadkuniezastosowania się do zasad zawartych w niniejszym punkcie, jeśli statek zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony lub spowoduje uszkodzenie innego statku, urządzeń portowych lub obrażenia ciała, Najemca ponosi obowiązek płatności odszkodowania i odpowiedzialność karną.
III. Przekazanie Statku
• Przekazanie Statku Najemcy odbywa się w terminie rozpoczęcia okresu wynajmu określonego przez strony w Umowie Wynajmu. Czas przedstawienia statku i zapoznania Najemcy ze statkiem stanowi część okresu wynajmu według Umowy. Przekazanie statku odbywa się w określonym z góry terminie i trwa przynajmniej przez jedną godzinę. Wszyscy określeni sterownicy statku zobowiązani są przedstawić legitymację uprawniającą do sterowania statkiem żaglowym oraz dowód osobisty i dokument przedstawiający adres zamieszkania, których kopie EASTCRAFT załącza do umowy.
• Przed przejęciem statku Najemca zobowiązany jest zapłacić kaucję określoną w umowie wynajmu i wyszczególnioną w aktualnym cenniku.
Można wybrać dwa rodzaje kaucji odpowiednio do opcji umowy:
1. Kaucja gotówkowa: przy przejęciu statku Najemca składa w depozycie firmy EASTCRAFT kaucję, która pokrywa w całości lub częściowo określone w punkcie 1 umowy wynajmu nie pokrywane przez polisę ubezpieczeniową ewentualne straty i żądania za powstałe szkody. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po wykonaniu przez firmę EASTCRAFT wspólnej inwentaryzacji na podstawie “Listy przedmiotów wyposażenia statku” i zwrocie statku i pełnego wyposażenia firmie EASTCRAFT.
 
2. Zabezpieczenie kaucji: forma możliwa do wyboru w niektórych okresach wynajmu jako reasekuracja, jej suma nie zostaje zwrócona po upływie okresu wynajmu.
Warunki stosowania kaucji gotówkowej i zabezpieczenia kaucji:
N: Nazwa okresu wynajmu, Stosowanie kaucji gotówkowej lub zabezpieczenia kaucji:
1. Pełny tydzień: opłata kaucji
2. Krótki tydzień: opłata kaucji
3. Weekend: opłata kaucji
4. Weekend jeden dzień: można również wybrać zabezpieczenia kaucji
5. Jeden dzień powszedni: można również wybrać zabezpieczenia kaucji
6. Dzień zawodów: opłata kaucji
7. Statek wynajęty z kapitanem: nie ma kaucji gotówkowej ani zabezpieczenia kaucji
 
o Jeśli najemca zapłacił kaucję gotówkową i spowodował szkodę lub gdy wysokość wkładu własnego jest wyższa niż wpłacona kaucja gotówkowa, Najemca odpowiada materialnie za uregulowanie kwoty różnicy.
o Jeśli Najemca stosował zabezpieczenia kaucji, szkody spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się ze statkiem pokrywane są z zabezpieczenia, Najemcy nie można zobowiązywać do wykonania dalszych opłat.
Jeśli Najemca stosował zabezpieczenia kaucji, szkody spowodowane umyślnym zachowaniem nie są pokrywane z zabezpieczenia. Szkody spowodowane umyślnym zachowaniem należy opłacić, zabezpieczenie kaucji zostaje zaliczone w poczet kosztów naprawy.
• Zanim Najemca nie podpisze formularza „Lista przedmiotów wyposażenia statku”, ma prawo dokładnie skontrolować statek, jego ożaglowanie i wyposażenie, aby się upewnić, że wszystkie wymienione w liście przedmioty znajdują się na statku i są sprawne. Uwagi należy wpisać na „Listę przedmiotów wyposażenia statku”.
• EASTCRAFT przy rozpoczęciu wynajmu statku, jednocześnie z podpisaniem Listy przedmiotów wyposażenia informuje Najemcę o cenie naprawy (ceny w przypadku utraty) poszczególnych przedmiotów. Akceptując umowę wynajmu Strony ustalają, że w przypadku powstania ewentualnych szkód zwracana kaucja zostanie zmniejszona o kwotę naprawy/uzupełnienia uszkodzonych lub utraconych przedmiotów wymienioną w „Liście przedmiotów” wyposażenia statku.
• Po przejęciu statku Najemca ma do dyspozycji 1 godzinę na zanotowanie w Liście przedmiotów wyposażenia statku zauważonych później braków i uszkodzeń i telefoniczne powiadomienie firmy EASTCRAFT. Jeśli w ciągu 1 godziny Najemca opuści statkiem port, upłynięcie 1 godziny liczone jest od momentu opuszczenia portu.
• Po 1 godzinie od momentu podpisania OWU, „Listy przedmiotów wyposażenia statku” i Umowy wynajmu statek liczy się jako przejęty przez Najemcę i w pełni podlega jego odpowiedzialności. Najemca nie ma prawa wnosić żądań w stosunku do firmy EASTCRAFT w związku z kosztami lub stratą czasu z powodu wypadku, uszkodzenia lub awarii dotyczących jakiejkolwiek części statku.
• EASTCRAFT może wymagać, aby załoga Najemcy zademonstrowała swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego postępowania ze statkiem i nawigacji – nawet w rzeczywistości – na wodach Balatonu, z reprezentantem (lub przedstawicielem) firmy EASTCRAFT na pokładzie. Jeśli Najemca i/lub jego załoga nie potrafiła przekonać menadżera floty firmy EASTCRAFT o swoich umiejętnościach, firma może rozwiązać niniejszą umowę lub (jeśli jest do dyspozycji) wyznaczyć do kierowania statkiem Skippera odpowiadającego obu stronom na koszt Najemcy na tyle dni, ile EASTCRAFT uważa za konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa statku i jego pasażerom. Próba wiedzy wymagana od Najemcy stanowi część czasu wynajmu statku. Jeśli pomiędzy Najemcą a EASTCRAFT powstanie spór dotyczący tego punktu, EASTCRAFT może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez obowiązku wypłacenia odszkodowania.

• EASTCRAFT zobowiązany jest oddać statek do dyspozycji Najemcy pusty i czysty, w stanie umożliwiającym użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 
 
• Przekazanie statku w każdym przypadku rozpoczyna się:
a. zapoznaniem się z warunkami OWU,
b. wspólną kontrolą Listy przedmiotów wyposażenia statku,
c. z zewnętrznym przeglądem statku,
d. zapoznaniem się ze sposobem zarządzania statkiem, z olinowaniem i specjalnościami,
e. zapłaceniem kaucji,
f. podpisaniem OWU, Listy przedmiotów wyposażenia statku i Umowy wynajmu,
g. w razie potrzeby próbnym wypłynięciem i wpłynięciem.
h. przekazanie statku odbywa się przekazaniem klucza oraz dokumentów statku.
 
IV. Zwrot Statku
• Terminem zwrotu statku jest ostatni dzień całego okresu wynajmu. Najpóźniejszym terminem zwrotu statku jest najwyżej godzina przed zmierzchem.
• Zwrot statku odbywa się wraz ze zwrotem klucza i dokumentów po kontroli Listy przedmiotów wyposażenia statku i stanu statku.
• Jeśli najemca nie opuści w terminie statku i nie zabierze z niego swojego ekwipunku, zobowiązany jest dokonać proporcjonalnej czasowo opłaty za nieprawne używanie statku. Zwrot statku może nastąpić po całkowitym opróżnieniu jednostki. Opłata wynosi aktualną stawkę dzienną wynajmu. Jeśli nieprawne używanie statku uniemożliwia przekazanie statku następnemu najemcy, wtedy bezprawny użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia mu odszkodowania.
• Cena wynajmu nie zawiera kosztów zewnętrznego i wewnętrznego sprzątania. Zewnętrznego i wewnętrznego sprzątania nie może wykonać Najemca, ponieważ sprzątanie jest dla firmy EASTCRAFT również przeglądem. Aktualne ceny sprzątania zawiera cennik pod tytułem „Transit Log”. Koszt sprzątania w każdym przypadku potrącany jest z kaucji.
• Jeśli Najemca zostawia statek w innym miejscu niż określony port bazowy, zobowiązany jest zapłacić firmie EASTCRAFT wszystkie koszty pochodzące z transportem statku do portu macierzystego.
• Przy zwrocie statku Strony wspólnie kontrolują Listę przedmiotów wyposażenia statku. Jeśli któraś z pozycji listy przedmiotów została umyślnie uszkodzona lub utracona, EASTCRAFT potrąca z kaucji wyszczególnioną kwotę, lub zobowiązuje Najemcę do jej zapłacenia. Jeśli obok danej pozycji nie jest wyszczególniona cena, wtedy cena jego naprawy lub kupna zostaje ustalona drogą prośby o ofertę cenową. W takim przypadku do czasu otrzymania oferty cenowej cała kaucja zostaje zatrzymana.
 
V. Rezerwacja wynajmu lub rezygnacja
• Nasze statki żaglowe można zarezerwować On-line w Internecie (www.eastcraft.hu), osobiście, lub telefonicznie: (+36-30 333-7-333).
• W przypadku przyjęcia naszej oferty pozostaje 7 dni roboczych na uregulowanie wpłaty zaliczki. Przez 7 dni roboczych nie oferujemy danego statku do wynajmu innym zainteresowanym.
• Wysokość zaliczki wynosi na dzień zawodów 100%, w przypadku innego okresu wynajmu 50%.
• Pozostałą sumę należy uregulować na tydzień przed odbiorem statku.
• Kaucję należy złożyć w depozycie bezpośrednio przed odbiorem statku, której suma zostanie zwrócona przy zwrocie jachtu. W tym przypadku EASTCRAFT zobowiązany jest przekazać na dany okres do dyspozycji Najemcy statek w stanie nadającym się do żeglowania.
• Dokładną liczbę pasażerów należy podać najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór statku.
• Przełożenie rezerwacji możliwe jest w tym samym okresie po opłacie dodatkowych 10% ceny w zależności od stanu rezerwacji.
• Jeśli EASTCRAFT – poza wyszczególnionymi poniżej przypadkami VIS MAJOR – nie może odpowiednio zapewnić przekazania statku, zobowiązany jest do zapłacenia dwukrotnej sumy zaliczki. W przypadkach zakwalifikowanych jako VIS MAJOR zwracana jest tylko suma zaliczki.
 
Przypadki zakwalifikowane jako VIS MAJOR:
a. Jeśli w okresie poprzedniego wynajmu statek został tak uszkodzony, że nie nadaje się do dalszego użytku, a EASTCRAFT nie zasygnalizował tego Najemcy przynajmniej w przeciągu 5 dni od terminu wynajmu.
b. Jeśli organy władz zajęły statek.
c. Jeśli statek został ukradziony.
• Jeśli Najemca po zapłaceniu zaliczki z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z wynajmu statku, wszystkie wpłaty dokonane do momentu rezygnacji EASTCRAFT zatrzymuje. EASTCRAFT zastrzega sobie prawo, że zwróci Najemcy zaliczkę wyłącznie w przypadku, jeśli uda mu się wynająć statek innemu Najemcy w tym samym czasie i na tych samych warunkach.
• W przypadku, gdy Najemca zdecyduje się zwrócić statek przed upłynięciem okresu wynajmu, EASTCRAFT nie ma obowiązku zwrotu proporcjonalnej sumy opłaty za wynajem.
• Najemca może przekazać prawo wynajmu osobie trzeciej po uprzedniej pisemnej zgodzie firmy EASTCRAFT, jeśli zostanie zapłacona cała kwota opłaty za wynajem i osoba trzecia nawiąże z firmą EASTCRAFT umowę identyczną z niniejszą umową wraz z załącznikami.
• Jeśli EASTCRAFT – z powodu przeszkody w wykonaniu usługi - nie może zapewnić w terminie przekazania statku, wtedy Najemca ma obowiązek przyjęcia zaoferowanego przez EASTCRAFT statku takiej samej lub wyższej klasy – za tę samą cenę i na tych samych warunkach.

VI. Wykluczenia ubezpieczenia CASCO
EASTCRAFT zwraca uwagę Najemcy, że w następujących przypadkach nie można zastosować ubezpieczenia CASCO, które posiada statek, dlatego jeśli ich zajście jest spowodowane przez Najemcę, ponosi on pełną odpowiedzialność materialną
Warunki wykluczone z ubezpieczenia:

a. Szkody, które powstały wtedy, gdy statek był użyty do celów innych niż sport i rekreacja (np.: nie zgłoszone zawody).
b. Szkody, które powstały w wyniku celowego uszkodzenia spowodowanego przez Najemcę.
c. Szkody spowodowane przez następujące czynniki:

o Stosowanie substancji chemicznych, biologicznych i biochemicznych lub stosowanie fal elektromagnetycznych.
o Czyny związane z terroryzmem i przemocą polityczną, niezależnie od liczby uczestniczących osób. 
o Zamieszki, obywatelskie nieposłuszeństwo, strajki, wyłączenia i powstania. 
o Zajęcie, konfiskata lub działanie siły wyższej lub inne interwencje.
d. Szkody pośrednie (np.: takie jak ograniczenie konkurencyjności, niższa wartość, utrata korzyści),
e. Utrata, wpadnięcie do wody telefonu komórkowego, pieniędzy, przedmiotów wartościowych, klejnotów.
f. Jeśli statek wypływa z portu przy sile wiatru przekraczającej wartość 6 stopnia w skali Beauforta i ulegnie wypadkowi lub rozbiciu.
 
Balatonkenese, 20…….. …………………………. .……..
 
Akceptuję warunki OWU i niniejszej listy cenowej firmy EASTCRAFT Kft. w imieniu własnym i pasażerów statku, przyjmuję je za obowiązujące i będę ich przestrzegał:
Podpis Najemcy: ………………………….
  

Niżej podpisany ……………………….. w imieniu firmy EASTCRAFT Kft. zapewniam w pełni warunki niniejszego dokumentu OWU nałożone na firmę EASTCRAFT.

podpis EASTCRAFT: …………………………. Zarejestruj się


Wypełnienie pola zaznaczonego z*- jest obowiązkowe!
Imię i nazwisko:*  
Adres e-mail:*  
Powtórz hasło:*  
Hasło ponownie:*  
Język:  
Nazwa firmy:  
Kod pocztowy:  
Miejscowość:  
Ulica, nr domu:  
Telefon komórkowy:  
Data urodzenia:  
Gdzie o nas słyszałeś?
Zapisz się na nasz newsletter?? 
Hozzájárulok, hogy megadott személyes adataimat a az EastCraft Kft. saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás céljára telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, E-mail), automatizált hírlevélküldő rendszeren keresztül, illetve postai úton felhasználja. Tudomásul veszem, hogy az EastCraft Kft. részére postai (1096 Budapest, Sobieski J. u. 20-24. fszt. 4-5.) és az info@eastcraft.eu elektronikus címeken keresztül bármikor kérhetem a nyilvántartott személyes adataim törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Logowanie


For log in you must have a valid registration. If you are not registered in our system, you can do it on the following link: Zarejestruj się

E-mail:  
Hasło:  

Przypomnienie hasła: